Байнгын шүд авах

хүндрэлтэй шүд авах

(хавдартай шүд, буруу байрлалтай шүд, хугарсан шүд, ёзоор)

агт араа

хагас саатсан агт араа шүд авах

бүрэн саатсан агт араа шүд авах