араа шүд

үүдэн шүд

давтан ирэлт-эм солих

fc, пульпосептин